Fra tekst til hypertekst

Af Helle Frederiksen

Udgangspunktet for denne artikel er en fagbog, som er blevet omskrevet til hypertekst. Det drejer sig om en introduktion til relationsdatabaser og systemudvikling. Den udviklede hypertekst der er blevet anvendt på et kursus under Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet. Som forfatter til bogen har jeg haft lejlighed til at følge projektet fra sidelinjen, og reflekter her over forskellene mellem den oprindelige tekst og hyperteksten.  Det er især processen at omskrive en eksisterende traditionel, lineær fagtekst til hypertekst, der er diskuteres i artiklen. Er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i eksisterende materiale, eller bør en hypertekst skabes fra grunden?

Artiklen indeholder første to baggrundsafsnit, som diskuterer det aktuelle behov for fleksible undervisningsmaterialer og en status for hypertertekster som bud herpå. Herefter følger en beskrivelse af den fagbog, der er indgået i projektet samt den hypertekst, den er blevet ændret til. Til slut reflekteres over resultatet og perspektiverne for omskrivning af tekst til hypertekst.

Baggrund

Vi lever i et samfund, hvor fleksibilitet og omstillingsevne er egenskaber, som bliver stadig vigtigere. Det hyperkomplekse samfund, det vidensbaserede samfund, det postmoderne samfund – det er en samfundsudvikling, som bærer mange navne; men som uomtvisteligt er karakteriseret ved en stedse voksende omskiftelighed, usikkerhed og risiko for den enkelte. Traditionelle netværker – private som professionelle – har tendenser til at gå i opløsning, og individet må som en følge heraf indstille sig på hele tiden at opbygge nye.

På arbejdsmarkedet er jobsituationen således mere og mere ustabil. Folk skifter stadig hyppigere jobs, og må derfor sørge for at deres kvalifikationer på jobmarkedet hele tiden er attraktive, men også for at beholde et job, må man være indstillet på konstant at forny og forbedre sine kvalifikationer. Den enkeltes forudsætninger bliver dermed mere og mere forskellige og behovene mere og mere individuelle, samtidig med at den lærendes rolle stadig bliver mere aktiv og opsøgende.

 Det er en situation, som stiller stigende krav til alle, der beskæftiger sig med faglig formidling: uddannelsesudbydere, undervisere og forfattere til undervisnings- og faglitteratur, og som samtidig åbner for et voksende marked for undervisning og faglig formidling.

 På universiteterne imødekommes disse behov f.eks. af modulopbygning af uddannelser og individuelle muligheder for opbygningen af uddannelser og efteruddannelser. Samtidig benytter universitets undervisere i stigende grad undervisningsformer, som mere fleksibelt tilpasser sig den enkeltes behov: projektarbejde og fjernundervisning er eksempler på det.

 Men også når det drejer sig om faglitteratur og undervisningsmaterialer eksperimenteres der med mere fleksible og individualiserede former. Den klassiske lærebog har sine begrænsninger, når målgruppen får færre og færre fællestræk. Lærebogen er lineær i sin form – byder i princippet kun på én vej gennem stoffet – mens behovet i stigende omfang er en individuelt tilpasset gennemgang, hvor den lærende selv står for tilpasningen.

Hypertekst

Hyperteksten forekommer at være et interessant alternativ til fagbogen. Den er netop karakteriseret ved ikke at være lineær, og læseren kan læse den (eller de nødvendige dele af den) i en individuelt valgt rækkefølge. Den er som skabt til den aktive læser, som opsøger faglitteratur ud fra en bevidst målsætning. Hertil kommer, at hyperteksten har nogle indlysende dynamiske træk qua sin digitale form – omfanget er ikke noget problem, og den kan derfor f.eks. byde på mange alternative forklaringer på et fænomen, og den kan opdateres og udvides efter behov. Desuden kan hyperteksten – hvis man lægger den på internettet – gøres tilgængelig for mange.

Ideen bag hypertekst er imidlertid langt fra ny. Den tilskrives sædvanligvis Vannevar Bush, som i sin artikel, "As We may Think" (Bush 1945) forestiller sig en avanceret mikrofilmfremviser, Memex, som skal hjælpe folk gennem de stedse højere bjerge af informationer. På Memexen kan læseren gemme sit personlige udvalg af tekster fra aviser, bøger og blade på mikrofilm og få mulighed for at bladre hurtigt i dem via dynamisk indholdsfortegnelser og index, og desuden byder apparatet på muligheder for at læseren tilføjer egne notater. Den interessante detalje ved apparatet er at teksterne kan forsynes med associativ indeksering, eller trails, som Bush kalder dem. Disse trails er referencer fra et tekststed til et andet, og dermed hvad vi nu vil betegne som hyperlinks. Bush forestiller sig, at læseren selv opretter links og siden kan følge sine egne spor – eller lade andre følge dem. Bush's apparat blev aldrig realiseret; men det er bemærkelsesværdigt, at selve ideen til hyperlinket snart har 60-års fødselsdag.

Begrebet hypertekst stammer fra midten af 60-erne (Nelson1965), og siden slutningen af 60-erne er der blevet udviklet et stort antal hypertekstsystemer. Det helt store gennembrud for hyperteksten kom dog først med World Wide Web i midten af 1990'erne. World Wide. Hypertekster findes nu i hobetal på internettet. Alligevel er vi stadig ikke fortrolige med hverken at skrive eller at bruge dem, når det drejer sig om tekster af en vis kompleksitet – f.eks. i faglig formidling. Der findes ganske vist mange hypertekster med faglig formidling; men kun på et overfladisk, orienterende niveau. Når formidlingen går fagligt i dybden, hersker den lineære tekst fortsat, også på nettet hvor man finder den i form af tekstdokumenter i elektronisk form.

Man fristes efterhånden til at konkludere, at årsagen hertil må være, at hypertekster ikke er velegnede til formidling af tungt fagligt stof. Hypertekster egner sig måske bedst til oversigtsagtige faglig formidling, som vi kender dem i dag fra internettet.

Men der er andre mulige svar på spørgsmålet om, hvorfor hyperteksten ikke er slået igennem for alvor i faglig formidling og hvorfor det stadig er den lineære tekst i form af fagbøger og fagblade, der dominerer markedet, sporadisk suppleret med en digital kopi til internettet. Et alternativt svar er, at der endnu ikke er etableret et marked for digitale tekster på nettet, heller ikke når det drejer sig om faglig formidling. Både forfatter og forlag tjener penge, når der udgives bøger og blade – situationen er anderledes, når det drejer sig om udgivelser af hypertekster på nettet. Men nu, hvor et marked for fleksible fjernuddannelser er i fuld gang med at etablere sig, er mulighederne måske ved at ændre sig. Der er eller vil komme ressourcer til at udvikle brugbare, fleksible undervisningsmaterialer, som kan fungere i fjernuddannelseskontekster. Og måske er hele humlen, at der skal arbejdes intenst med mediet for at få brugbare hypertekster.

At skrive en traditionel lineær fagbog er en stor opgave, og en god hypertekst må være en endnu større opgave. Her kan man ikke nøjes med én tilrettelagt gennemgang af stoffet; men må tage højde for mange mulige veje gennem stoffet – samtidig med at der hele tiden skal tages højde for, hvad en læser kunne tænkes at været interesseret i at fortsætte med på et givent punkt. Det er derfor tænkeligt, at et økonomisk incitament er nødvendigt før mediet for alvor folder sig ud.

Den oprindelige tekst

Det oprindelige lærebogsmateriale (Frederiksen 2000), som i dette eksempel er blevet omformet til hypertekst, er en introduktion til databasedesign. Formålet med bogen er at formidle de overordnede principper i opbygningen af relationsdatabaser. Ud fra en konkret case gennemgås desuden en række gængse analyseværktøjer opbygning af administrative systemer, som hviler på relationsdatabaser. Og endelig introduceres læseren til praktisk konstruktion af et sådant system ved hjælp af et databasesystem.  

Bogen har en gennemgående case, et lille bibliotekssystem, som sideløbende med den principielle gennemgang af stoffet analyseres og implementeres – således at den læser, der følger gennemgangen ender op med et lille færdigudviklet administrativt system. Hvert kapitel indeholder selvstændige opgaver. Forslag til svar på disse opgaver er ikke med i bogen – men kan dog (efter opfordringer fra flere læsere) findes på bogens hjemmeside.  

Den primære målgruppe for hæftet er læsere, som har brug for at få en basal introduktion til emnet, og som vælger at skaffe sig den via selvstudium. En sekundær målgruppe er undervisere/studerende, som beskæftiger sig med emnet – bogens opgavesamling er f.eks. især tiltænkt denne gruppe. 

Jeg har skrevet en del introducerende fagbøger, alle om it-faglige emner; men den aktuelle bog er nok det stykke faglig formidling, jeg personligt har fundet mest vellykket. Det er et emne jeg undervist i på mange forskellige niveauer i mange år, og det er også et emne jeg selv engang har måttet sætte mig ind i på egen hånd. Jeg syntes derfor, da jeg skrev bogen, at jeg havde en meget klar fornemmelse for, hvor skoen rent fagligt ville trykke hos læseren. Hvilke elementer jeg skulle have med i min forklaring og i hvilken rækkefølge de skulle præsenteres. Samtidig følte jeg, at der var et klart behov for bogen – jeg havde selv som underviser ledt efter en lærebog, som formåede at give et teoretisk fundament uden at blive ”deroppe”, og efter en fremstilling, som kunne præsentere hands on-siden af emnet uden at blive for teknisk, og uden helt at skippe teorien. Det er min erfaring som faglig formidler indenfor it-fag, at de fleste har brug for en kombination og en vekselvirkning mellem teori og praksis. Hvor den praktiske demonstration viser det teoretiske fundaments anvendelighed og hvor den teoretiske gennemgang målretter de praktiske demonstrationer. De teoretisk funderede aspekter alene har en skræmmende abstrakt karakter og de praktiske sider alene en lige så skræmmende teknisk karakter. Der ligger således meget bevidste pædagogiske overvejelser bag de delemner bogen indeholder og den rækkefølge de præsenteres i. 

Andre overvejelser end de pædagogiske og formidlingsmæssige har spillet en rolle. Valget af databasesystem var f.eks. en klar salgsparameter snarere end en pædagogisk. Det valgte system er Microsoft Access, Office-pakkens databaseprogram. Programmet er vidt udbredt, og valget af det byggede på en forhåbning om at kunne ramme programmets store brugergruppe. Ud fra en pædagogisk synsvinkel ville jeg have foretrukket et enklere system. Bogens form og stil er i høj grad bestemt af forlagets branding. ”Bogen”, er mere præcist et hæfte – et billigt, uindbundet edb-hæfte, som sælges af forlaget i kiosker, computerforretninger og posthuse, og som tilstræber et meget bredt appeal. Hæfter bl.a. kendetegnet ved at de er skrevet i en uformel og direkte tone, som passer godt til den selvstuderende. F.eks. tales der typisk fortroligt og direkte til læseren: ”Du skal nu prøve at…” etc.  

Formidlingsmæssigt indeholder bogen efter min vurdering et par særligt komplicerede delemner – faglige knuder som det erfaringsmæssigt er særligt vigtigt men også særlig svært at tilegne sig. Det drejer sig om de grundlæggende principper bag relationsdatabaser – hvordan og hvorfor relationer mellem tabeller i databaser opbygges, og det drejer sig om principperne bag søgesproget SQL. Det første emne er helt afgørende for udbyttet af bogen – det andet emne er mere en tangent i forhold til helheden. I bogen    

Bogen er lineær – det har været min hensigt, at læseren skulle læse bogen fra første til sidste side i netop denne rækkefølge. Jeg har selvfølgelig forestillet mig, at læseren også ville ”slå op” i teksten, især fra de praktiske afsnit tilbage til de mere teoretiske, og teksten rummer da også en del tilbagevisende krydsreferencer og desuden et udbygget stikordsregister. Men rækkefølgen af de delemner bogen består af er bestemt ikke tilfældig. Hvis bogen betragtes som en lineær sekvens af delemner, som perler på en snor, så betragter jeg såvel udvalget af perler som kompositionen af den rækkefølge de er sat på snoren som essensen af den faglige formidling. De bygger jo oven på hinanden, disse delemner og brydes sammenhængen, ja så går jo netop formidlerens pædagogiske overvejelser tabt. 

I hyperteksten, som i den klassiske form består af et netværk af tekstnoder, komponeres rækkefølgen af læseren selv. Det betyder, at læseren på en måde selv skaber fremstillingen. Det betyder igen, at der ikke længere vil være nogen speciel grund til at teksten lige præcis skal indeholde den givne samling tekstelementer – nye kan inddrages, fordi de giver en mening i andre mulige fremstillinger end lige netop den fagbogsforfatteren udvælger til den lineære fagbogsfremstilling. 

Forestillingen om hypertekst virker umiddelbart problematisk på mig, som fagbogsforfatter. Hvis hyperteksten fungerer, er min profession udhulet. Det kreative element, nemlig udvalget og sammensætningen af elementer i fremstillingen, er taget fra mig og overladt til læseren. Det er ikke alene en traumatisk forestilling for mig personligt (min opgave bliver taget fra mig), men jeg har også svært ved at forestille mig, at læseren ikke har brug for min fremstilling, som bygger på mange års erfaring, fagligt såvel som formidlingsmæssigt.

Fra tekst til hypertekst

Omformningen af hyperteksten har været en proces, hvor den lineære tekst er blevet lagt på nettet og efterhånden som man har fået ideerne til det, har udnyttet mediets muligheder for at forbedre den.

Klikbar indholdsfortegnelse

I første omgang blev bogen lagt på en webside i sin helhed, og var blot forsynet med en elektronisk indholdsfortegnelse. Herved opnås en tekst, som på nogle punkter er lettere at bladre i. Det er nemt at springe fra et kapitel til et andet ved at anvende indholdsfortegnelsens hyperlinks. Men inden for et kapitel må læseren til gengæld  "scrolle", en proces som nok vil forekomme de fleste besværligere end bladring i et bogkapitel.

Desuden må læseren læse lange tekstafsnit på skærmen, hvor de fleste læsere nok vil foretrække papir. Skærme egner sig dårligere – om end de til stadighed bliver bedre – til læsning af meget lange tekstsekvenser. Et hensigtsmæssigt tekstlayout kan hjælpe på dette problem, især vil det være hensigtsmæssigt at opstille teksten, så linjerne ikke bliver for lange. Linjelængden i den udarbejdede hypertekst er klart i overkanten - over 100 anslag pr linje, hvor 50 - 60 anslag vil være mere læsevenligt.

Indholdsfortegnelsen er hele tiden synlig i højre siden af skærmen. Det giver overblik – på den anden side er fortegnelsen lang og uoverskuelig og desuden længere end skærmens højde, således at læseren også her må scrolle for at se det hele. I forhold til originaltesten er alle overskrifter blevet forsynet med nummerering, som angiver tekstniveauet. Når man i projektet har valgt at indføre nummereringen, er det for at styrke brugerens opmærksomhed på, hvor hun befinder sig i teksten.

I denne form blev materialet anvendt i en undervisningssituation første gang – mere om dette senere.
 

Navigationsværtkøjer

I næste omgang blev teksten forsynet med forskellige navigationsværktøjer til forbedring af bladremulighed og overblik:

  • Indholdsfortegnelsen blev gjort sammenfoldelig, så læseren kun ser detaljer (overskrifter til underafsnit) for det hovedafsnit der er aktuelt. Tanken er, at skabe bedre overblik, idet den fulde indholdsfortegnelse er uoverskuelig, og samtidig at skærpe opmærksomheden på linkmuligheder til afsnit tæt på det aktuelle. Linkmuligheder i andre hovedafsnit – eller på de lavere niveauer i andre underafsnit er stadig tilgængelige – blot skal læseren gætte i hvilket hovedafsnit et ønsket underafsnit ligger. Der er dog stadig adgang til en fuld indholdsfortegnelse.
  • Der er blevet indført nogle faste navigationslinks Forrige, Næste og Op. Forrige og Næste henviser til forrige og næste afsnit i bogens sekventielle indholdsmæssige fremstilling (og altså ikke som browserens frem- og tilbageknapper til læserens evt. ikke-lineære læsesekvens). Forrige og Næste-linket er forsynet med navne på de pågældende afsnit. Op refererer til et niveau op i indholdsfortegnelsens hierarki. På øverste niveau ligger den fuldstændige (og meget omfattende) indholdsfortegnelse, som faktisk kun kan nås netop ved at klikke på Op-linket, når man befinder sig i startafsnittet.
  • Og endelig er der blevet indført et søgefelt, som man kender det fra mange websider, hvor læseren kan foretage fritekstsøgning i materialet, og tilbydes links til undersider, som indeholder det eller de anvendte søgeord. 

Hypertekststruktur

Til sidst er teksten så blevet gjort til hypertekst i den klassiske forstand, hvor links fører læseren dybere ned i emnerne. Detaljerede underafsnit er blevet pillet ud af teksten og oprette som selvstændige tekstnoder, og hovedteksten er blevet forsynet med links hertil. Herved har man opnået en ny hierarkisk struktur, sideløbende med indholdsfortegnelsens hierarki. Desuden er teksten blevet forsynet med en lang række krydsreference-links i teksten, så den hierarkiske organisering af hyperteksten suppleres med forbindelser på kryds og tværs i et netværk.  

Både og

Men samtidig bevares også den sekventielle organisering af teksten. Det betyder, at læseren nu har to mulige strategier, når hun læser et tekstafsnit: hun kan fortsætte med at læse det næste tekstafsnit i den sekventielle fremstilling, eller hun kan vælge at følge et link, som giver en uddybning eller som springer til et andet hovedafsnit af teksten, som omhandler det emne linket indikerer (læseren kan ikke se forskel på uddybende links og krydsreferencer). Indholdsfortegnelsen på det nye sted vil vise, hvor læseren nu befinder sig i det sekventielle forløb. En vis omskrivning af teksten har været nødvendig for at bevare sammenhæng i teksten, når afsnit er blevet rykket ud og flyttet et niveau ned i hierarkiet, og samtidig er sproget mange steder blevet forenklet og gjort klarere af hensyn til skærmmediet. Efter processen fremstår materialet mere læsevenligt: På det enkelte skærmbillede er teksten nu kort – nogle gange dog så kort, at skærmbilledet forekommer bart og uudnyttet. Nummereringen af kapitler og afsnit er igen forenklet, så der nu kun optræder kapitelnumre. 

Hyperteksten er i øvrigt blevet suppleret med en opgavesamling med alle materialets opgaver med svar og en ordbog med definitioner af de vigtigste begreber. Adgangen til disse faciliteter foregår via linket Referencematerialer i menuen. 

Figur 1. Første skærmbillede fra den endelige hypertekst. Menuen er sammenfoldelig, der er indføjet et søgefelt, og linkene Forrige, Op og Næste hjælper til sekventiel læsning af teksten. Tekstens hyperlinks fører til uddybninger eller til andre emner. Læg mærke til overskrifte, hvor teksten stadig præsenteres som et hæfte.  

Usability-betragtninger

Forskerne bag projektet har valgt at følge de sædvanlige konventioner for design og opbygning af hypertekster, som vi kender dem fra websites på internettet. Hermed har den udviklede hypertekst fået en form, som læserne med stor sandsynlighed er fortrolige med – en ikke uvæsentlig detalje, når man fra hypertekstforskningen ved, at netop erfaring og fortrolighed med mediet spiller en vigtig rolle for læserens evne til at bruge det (se f.eks. Rouet 1990). 

Hyperteksten har nogle få skønhedsfejl ud fra en almindelig usability-betragtning:  

Tekstindholdet har som nævnt en tendens til at klumpe sig sammen øverst på skærmen. Det betyder at skærmbilledet mange steder virker tomt. På de særligt tekstfattige sider er teksten placeret så langt oppe, at den næsten kan forveksles med en toptekst eller en linje med top-navigation. 

Tekstlinjerne er meget lange (i hvert fald, hvis man læser fra en skærm med høj opløsning og uden at ændre vinduet størrelse), og det er dårligt for læsbarheden.

 

Figur 2. Teksten er kort og koncentreret øverst på skærmen i meget lange linjer.

Problemet er ikke så meget, at teksten er kort, som at den er placeret uhensigtsmæssigt på skærmen. En mere central placering af teksten på skærmen og et layout med kortere linjer ville henlede læserens opmærksomhed på teksten og lette læsningen. 

Lige under teksten er navigations-værktøjerne Forrige, Op og Næste placeret. Siden tekstindholdet på siderne varierer i længde, placeres disse faste navigationselementer forskelligt på skærmen fra side til side. Bladrer man f.eks. hurtigt igennem teksten, er Næste-knappen oplagt at bruge; men skal findes et nyt sted hver gang. Det ville være mere brugervenligt at fiksere disse værktøjer på skærmen, så læseren ikke skal lede og i øvrigt også for at opnå et mere ensartet udseende af skærmsiderne. 

Opgavesamling og ordbog har fælles menupunkt, ”Referencematerialer”, et navn som ikke umiddelbart siger meget om, hvad det indeholder. Betegnelsen "Vokabular" er knap så forståeligt som "Ordbog" eller "Ordforklaring" ville være, og står desuden stilistisk (lige som "Referencemateriale") i kontrast til tekstens ellers meget gemytlige tone – jvf. branding- og målgruppeovervejelserne for den oprindelige tekst.  

Ordbogen ville desuden være mere funktionel, hvis det f.eks. var muligt at åbne er separat vindue med ordforklaringen, så læseren ikke skal forlade den tekst hun er ved at læse, for at få et ord slået op.  

Men i det store hele lever hyperteksten op til almindelige krav til websider, og dens form og struktur burde ikke være særlig fremmed for læserne. 

I hypertekstens navigation er der gjort meget ud af at bevare læserens fornemmelse af den lineære fremstilling også i hypertekstmaterialet. Man kan læse teksten lineært enten ved at vælge hvert punkt i indholdsfortegnelsen eller ved hele tiden at bruge knappen Næste. Tilstedeværelsen af indholdsfortegnelsen på skærmen gør det også oplagt for læseren hele tiden at forholde sig til den lineære gennemgang. Men læser man teksten på denne måde, hænger den ikke længere sprogligt og fremstillingsmæssigt sammen som den oprindelig. Når tekstnoder plukkes ud af sammenhængen, betyder det at de kommer senere ind i den sekventielle læsningsrækkefølge, end de stod i den oprindelige tekst.  

Den udviklede hypertekst stiller sig således på en måde mellem to stole: den indeholder nok hypertekstens hierarki og netværk af tekstnoder; men den fokuserer stadig i høj grad på den lineære fremstilling – som dog ikke længere er så optimal som den oprindelige.  

Samtidig har den oprindelige lineære tekst også kapitel- og afsnitshierarki, som fremgår af indholdsfortegnelsen. Det er dette hierarki brugeren skal forholde sig til, når hun f.eks. anvender navigationsværktøjet Op. Det betyder at læseren faktisk skal orientere sig i to forskellige hierarkier: den lineære teksts kapitel- og afsnitshierarki, som understøttes af navigations-knapperne og hypertekstens implicit hierarki, som understøttes af browserens navigationstaster.

Erfaringer med hyperteksten

Hyperteksten er blevet anvendt i to undervisningsforløb. 

Efter 1. etape af omskrivningen blev materialet anvendt på et databasekursus. Det var et traditionelt forløb forstået på den måde, at formålet var at deltagerne skulle sætte sig ind i et pensum, nemlig Access-materialet. Deltagernes udbytte blev efterfølgende evalueret ved en eksamen, der testede deltagernes evne til at reproducere pensum. Der blev ikke foretaget nogen egentlig observation af, hvordan deltagerne anvendte materialet – men underviserne bemærkede sig, at mange deltagere spurgte om ikke de kunne få materialet i papirform i stedet.

 Den færdige hypertekst blev også anvendt på et databasekursus, hvor formen var projektorienteret. Deltageren fik som opgave at producere materialets case-system, som herefter fungerede som evalueringsgrundlag.  

Deltagerne fik efter kurset et spørgeskema, som spurgte ind til deres oplevelse af materialet; men der blev ikke foretaget observation af anvendelsen.  

Gennemgående udtrykker deltagerne tilfredshed med forløbet.  Det har været nogenlunde let at orientere sig i materialet, og ingen af deltagerne udtrykker f.eks. utilfredshed med ikke at have fået materialet på papir. En enkelt deltager kritiserer fokuseringen på den lineære fremstilling: 

jeg kunne godt savne, at man kunne navigere lidt mere ”frit”. Den måde navigationen er bygget op på, gør at man nærmest er tvunget ind i et lineært forløb. Det har jeg overhovedet ikke tålmodighed til, og derfor vil en navigation bedre egnet til opslag passe mig bedre. Så er der så søg funktionen, og den er jo også fin nok, hvis man ved lige hvad man leder efter, og hvad det hedder. Det gør man bare ikke når man kun har siddet med Access i 2 x 3 timer. Et menu system (evt. som alternativ til det lineære), der er bygget op med kategorier, hvor man så langsomt kan klikke sig ned til det man har brug for, ville være fjong. Alá et rodsystem.

 En anden påpeger, at det er let at orientere sig i teksten, så længe man læser den lineært – men hvis man forlader den lineære gennemgang, mister man nemt orienteringen.

Alle giver udtryk for, at det var rimelig hurtigt at sætte sig ind i systemet, og at de links der var lagt i teksten var rimelige. Ingen har kritiske kommentarer til navigationen.

Reflektioner

Projektets færdige hypertekst viser sig anvendelig i undervisningssituationen. Kurset fungerer, deltagerne kommer igennem stoffet og afleverer tilfredsstillende opgaver. Men projektet påviser ikke om hyperteksten fungerer bedre eller værre end den oprindelige lineære tekst. Og slet ikke om den udviklede hypertekst er den optimale – det vil sige om det var en god strategi at tage udgangspunkt i en eksisterende tekst. Derfor må konklusionen i denne artikel snarere være en refleksion end en velunderbygget konklusion.

 Den udviklede hypertekst er især karakteriseret ved at understøtte en lineær læsning og anvendelse af teksten. Hyperteksten har bevaret den sammenhæng og fremstillingsform, jeg som forfatter lagde i den oprindelige tekst. Min indledende bekymring for, om læseren faktisk kan undvære forfatterens lineære fremstillingsform, er således ikke blevet udfordret for alvor i projektet. Der er ikke gået meget af min formidling tabt i teksten – til gengæld er der heller ikke tilføjet så mange nye muligheder.

 I den sidste fase, hvor teksten til en vis grad er blevet pillet fra hinanden, ved at uddybende afsnit er pillet ud af hovedteksten, og hvor der er indføjet mange krydsreferencelinks, må til gengæld give nogle orienteringsproblemer for læseren. Når læseren på den ene side opfordres til at læse teksten sekventielt og på den anden side kastes rundt i teksten via links – må det formodes at have den virkning, at læseren gerne vil tilbage til den anbefalede lige vej gennem teksten. Hyperteksten navigation understøtter det ikke – tværtimod skal læseren gennemskue, at der findes to typer ”forrige” og ”næste” i teksten. Nemlig dels forrige og næste side i det lineære forløb, som navigationen understøtter, dels forrige og næste side i læse-sekvensen, hvor brugeren må anvende browserens navigationsknapper. Læseren har selvfølgelig også mulighed for at bruge indholdsfortegnelsen til at orientere sig efter; men når et link fører til et helt andet sted i teksten betyder den sammenklappelige indholdsfortegnelse, at man ofte ikke længere kan se overskriften på det afsnit, man kom fra – det er blevet foldet ind.

At de to forskellige strukturer blandes sammen i hyperteksten, giver altså nogle navigationsproblemer. Til gengæld giver det nogle oplagte fordele, at læseren hurtigt kan bevæge sig i dybden med et emne – en fordel som fremhæves i citatet fra en bruger, som ønsker sig mere af den slags.

I stedet for som i projektet at bevare tekstens lineære forløb samtidig med at der anvendes hyperlinks, kunne man have valgt at anvende ideen bag tekstens ordbog, ”Vokabular” dynamisk i teksten. Man kunne genbruge afsnit fra teksten i en redigeret form – eller skrive helt nye tekster til de enkelte links. Links i teksten kunne føre til åbning af en uddybende forklaring i et popup-vindue eller i et særligt område på skærmen, og man kunne således helt undgå at forlade den lineære fremstilling.

 

Alternativet er helt at forlade den lineære fremstilling helt og udvikle en hypertekst uden traditionel indholdsfortegnelse og uden navigationsværktøjer, der understøtter lineær læsning. Her ville man så komme ud i de svære overvejelser over, hvordan læseren får en brugbar fremstilling, når læseren selv skal vælge rækkefølgen af tekstafsnittene.    

Et andet oplagt punkt at forbedre den nuværende version af hyperteksten på, er at arbejde med de særligt komplicerede emner i materiale, og her arbejde med de multimedie-muligheder der ligger i computermediet. De særlig vanskelige elementer i stoffet: ideen bag relationsdatabasen og principperne bag søgesproget SQL, kan måske formidles meget bedre ved at anvende nogle af de muligheder der ligger i animation og interaktion. Jeg tror f.eks. man kan visualisere begge disse principper gennem interaktive animationer. I originalteksten var jeg begrænset til at anvende sort/hvid grafik – computermediets indeholder meget mere spændende muligheder.    

En tredje mulighed er – siden materialet indeholder introduktion til et pc-program – at udvikle et hands-on forløb, hvor anvendelsen af Access programmet er integreret i undervisningsmaterialet. Et trykt hæfte fungerer rimeligt godt som hands on-materiale, fordi man som bruger kan have hæftet liggende ved siden af, mens programmet kører på computeren. Når undervisningsmaterialet også ligger på pc'en, må det åbnes i et andet vindue, og læseren må skiftevis have det ene eller det andet vindue fremme, eller de to vinduer må presses ind ved siden af hinanden.  

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at konkludere, om det er en god strategi at omskrive eksisterende tekster til hypertekster, eller om hypertekster bør skrives fra grunden af. Som situationen er i øjeblikket, hvor der bruges ressourcer på at udvikle kommercielle tekster til de trykte medier, kan man sige, at muligheden for at ”arve” et stort lineært fagbogsmateriale i hvert fald giver en masse tekst at arbejde med som udgangspunkt.  

Spørgsmålet er så, om resultatet faktisk bliver mere brugbart end det originale på papir. Resultatet i dette projekt peger på at man skal være meget opmærksom på, at der er nogle principielle vanskeligheder i at blande traditionel lineær tekst og hypertekst. Til gengæld byder computermediet på mange andre muligheder end hierarkisk hypertekststruktur og tværgående links i teksten – muligheder som alligevel kan gøre det perspektivrigt at arbejde med at bearbejde lineære tekster til nettet: ordbøger med uddybninger, navigationsværktøjer, som understøtter den lineære læsning og anvendelse af multimedier i formidlingen.   

Skal teksten derimod omformes til hypertekst, hvor læseren reelt overlades styringen, skal der gøres definitivt op med den oprindelige teksts struktur, og nye veje og navigationsværktøjer skal på banen. For formidleren må det handle om at sætte sig ind i, hvilke veje forskellige læsere vil ønske sig igennem stoffet, og at muliggøre disse vej. Her kommer man ikke uden om en så grundlæggende omskrivning af materialet, at det nok vil være værd at overveje at starte helt forfra. Om ikke andet så for at undgå at blive indfanget af originalens traditionelle struktur – en struktur som vi er fortrolige med at et traditionelt udgangspunkt vil stække den fornødne fantasi og kreativitet.